De kunstacademie is erg betrokken bij al wat leeft in de vele basisscholen in onze regio en gaat de samenwerking aan.


Naast de contacten/overlegmomenten die op regelmatige basis doorgaan zijn er de jaarlijkse initiatieven van de Kunstacademie:

 • In 4 basisscholen bieden we momenteel na de schooluren de cursus MCV, woord, overschrijdende initiatie, een  en diverse instrumenten aan:

  • Gemeentelijke Basisschool De Horizon te Rotem

  • Gemeentelijke Basisschool te Dilsen

  • Vrije Basisschool te As

  • Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As

 • Bezoek aan de 12 basisscholen in onze regio met een heus orkest en de woordleerkrachten in september.

 • Een heuse show/instrumentenvoorstelling met professor “Allegro”, voor alle leerlingen van het 2de leerjaar eind juni.

 

De samenwerking werd verder uitgediept en kreeg de overkoepelende titel “Kunstklas”
na vragen van enkele basisscholen naar een bredere vorm van samenwerken.

Met Kunstklas werkt de Kunstacademie als externe partner al 4 schooljaren

samen met verschillende basisscholen:

 • De Vrije Basisschool Uiterwaard te Stokkem

 • De Gemeentelijke Basisschool De Horizon te Rotem

 • De Vrije Basisschool te As

 • De Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As

 • Basisschool 't Schakeltje te Dilsen-Stokkem

Er zijn uit deze samenwerking heel wat leuke initiatieven ontstaan:

 • Al vier schooljaren is Juf Kaatje aan de slag in deze scholen met muziek,
  Orff en boomwhackers.
  In sessies van 4 tot 6 weken werkt ze met de leerlingen uit 14 klassen,
  telkens afsluitend met een toonmoment voor medeleerlingen, ouders en grootouders.
  Succes gegarandeerd!

 • Coördinator Frank Boonen werkt bij deze scholen met de Vlamo-koffer “Van Toeten noch Blazen”.
  Hierbij maken alle leerlingen van het 2de en/of 3de leerjaar kennis met blaasinstrumenten op een fijne didactische manier.

 • De leerlingen van het 1ste leerjaar bezoeken de tentoonstelling van de afdeling BaK en krijgen er een leuke uiteenzetting over alle gemaakte werkjes en het domein BaK van de Kunstacademie.

 • Alle leerlingen van het 2de leerjaar bezoek jaarlijks de instrumentenvoorstelling met de knotsgekke professor Allegro.

 • Juf Kaatje en juf Stephanie starten in oktober 2020 een kinderkoor op tijdens de middagpauze in de Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As.

 

De kunstacademie deed in het schooljaar 2019-2020 een aanvraag bij cultuurkuur voor 3 Kunstkuurprojecten in samenwerking met 3 basisscholen. Tot onze grote vreugde werden alle projecten goedgekeurd waardoor we een subsidie ontvangen om 3 schooljaren lang, wekelijks 2 lestijden per school aan de slag te gaan met kunstprojecten.

Wat is kunstkuur?

Gedurende drie schooljaren delen leerkrachten uit de kunstacademie de klasvloer met leerkrachten uit een basisschool. Zo brengen we onze expertise binnen in de klas. De kunstleraar wordt zelf ook meer bekwaam in het omgaan met een diverse klasgroep en verfijnt zijn didactisch handelen door co-teaching. Alle partijen werken een samenwerking uit op maat van de school. Met ondersteuning onder de vorm van extra uren en werkingsmiddelen helpt Kunstkuur de school in haar aanpak van de muzische domeinen en biedt het de mogelijkheid om kunst-en cultuuronderwijs in alle (ook niet muzische) vakken te integreren.

Wat is onze werkwijze bij deze Kunstkuurprojecten?

We stimuleren bij leerlingen cultureel bewustzijn en culturele expressie volgens het principe van "Cultuur in de spiegel"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Waarnemen van overeenkomsten en verschillen. We vergaren nieuwe informatie. Dat doen we eigenlijk voortdurend, met al onze zintuigen. We kijken, voelen, ruiken, horen, proeven, ... en wat we waarnemen beleven we ook op een bepaalde manier. Dat komt omdat we het koppelen aan eerdere waarnemingen. We herkennen dingen, of we ervaren iets als “nieuw”, we onthouden dingen, enz. 

 

2. Verbeelden van mogelijkheden. We nemen niet alleen waar, we doen ook iets met wat we waarnemen. De mens is een maker, hij bewerkt en verandert zijn omgeving. De vaardigheid ‘verbeelding’ is niets anders dan het vermogen om iets nieuws te maken. Verbeelding kan een fysieke uitdrukking krijgen (bv. een dans, een traan, een personage) of in een tastbaar materieel product resulteren (bv. schilderij, een gebouw), maar ook een idee (bv. een droombeeld, een utopie, een plan, een inleving) is een vorm van verbeelding. De vaardigheid van het ver- beelden leunt sterk aan bij wat we ook wel eens creativiteit noemen. 

 

3. Categoriseren met concepten. Conceptualiseren is een moeilijk woord voor benoemen (o.a. interpreteren) en duiden (bv. becommentariëren en waarderen). In essentie gaat het om het vormen van begrippen: iets concreet (de Mount Everest) wordt omgezet in abstracte tekens en concepten (het vier- letterwoord ‘berg’). Meer dan dieren zijn mensen voortdurend bezig met de wer- kelijkheid te labelen en om te zetten in taal. De labels die we gebruiken, kunnen woorden zijn, maar ook klanken, noten, letters, politieke begrippen, ... 

4. Analyseren van structuren. Mensen zoeken naar noodzakelijke verbanden in de werkelijkheid: systemen, structu- ren, en patronen. Dat is analyseren. Ook het toetsen of testen van gegevens aan andere informatie is een onderdeel van analyseren. 

Kortom: Cultureel bewustzijn en expressie wordt geïntegreerd over de vakken heen:

 • Er is een duidelijke koppeling met andere leerdoelen/vakken (niet enkel muzische vorming) in het basisonderwijs. 

 • Verschillende culturele vaardigheden en cultuurdragers krijgen hun plaats. 

 • Er is aandacht voor culturele reflectie. Het project zet leerlingen aan om na te denken over de manier waarop mensen vorm en betekenis geven aan de wereld. 

 • Leerlingen leren hun talent kennen en maken kennis met deeltijds kunstonderwijs. 

 • Leerlingen van bevolkingsgroepen die anders de weg moeilijk zouden vinden naar het deeltijds kunstonderwijs (“gelijkekansenindicatoren”) krijgen een duwtje in de rug. 

 • Er wordt structureel tijd voorzien voor overleg, evaluatie en bijsturing. 

 • Na drie jaar kunnen academie en school dingen die ze voorheen niet zouden kunnen. 

 • Er is goed nagedacht over hoe de samenwerking tussen de leerkracht en de dko-docent concreet vorm zal krijgen op de klasvloer (co-teaching). 

 • Er wordt gebruik gemaakt van specifieke aanwezige expertise of juist ingespeeld op een aanwezige nood (bijvoorbeeld een tekort aan expertise). 

 • Beide partners hebben eigen sterktes maar ook noden. Dankzij het Kunstkuur-project kunnen de school en de academie van elkaar leren. 

 • Er is voldoende tijd om intensief en met oog op groei te werken. 

 • Het project kan ook voor de lokale context (buurt, lokale gemeenschap, ...) een meerwaarde betekenen. 

Wie? Wanneer?

De kunstacademie gaat (vanaf het schooljaar 2020-2021) 3 jaar aan de slag in drie basisscholen:

1. Vrije Basisschool Uiterwaard te Stokkem: projecttitel 'Begrijp je?'

Tussen beide partners zijn al samenwerkingsverbanden onder de noemer “Kunstklas”: Met Kunstkuur willen we deze samenwerking meer verankeren en verder uitdiepen in het 2de leerjaar, 2u/week, 3 schooljaren. Zij deelt ook de opgedane kennis met haar collega's in de school bij verschillende contactmomenten zoals bij een dynamoproject. Naast het inbedden van dit project in verschillende (niet altijd muzische) thema’s en lespakketten, ontstond de samenwerking vanuit de vraag van de basisschool om meer (en anders) in te zetten op begrijpend lezen. Vanuit deze doelstelling diepen we dit onderwerp aan de hand van beeldende kunst verder uit tot de werktitel “Begrijp je?”. Zo kunnen we “het begrijpen” verbreden en verdiepen aan de hand van kunst. De klasleerkracht wil ook meer ervaring opdoen met werkjes in 3D, nieuwe technieken ontdekken en andere materialen leren hanteren. De twee volgende schooljaren komen er andere thema's aan bod. De kunstacademie hoopt in co-teaching meer ervaring op te doen over differentiatiemethodes, werkvormen van binnenklasdifferentiatie en tips voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. In de grotere klasgroepen in de academie is hier vraag naar.

2. Gemeentelijke basisschool De Horizon te Rotem: projecttitel 'Iedereen een ster!'

De school zet momenteel vanuit haar pedagogisch project in op verschillende differentiatiemethodes. Ook in dit project trachten we deze te hanteren en verder uit te diepen via kennisoverdracht in co-teaching. Naast het inbedden van dit project in verschillende (niet altijd muzische) thema’s en lespakketten, ontstond de samenwerking vanuit de vraag van de basisschool om verder te differentiëren met de klasgroepsamenstelling, het niveau, de interesse van de leerling, materiaal, muzisch domein,... Dit bevordert tevens ook het ontdekken en ontwikkelen van talenten, wat voor beide partners een zeer belangrijke doelstelling is. We trachten kinderen uit te dagen in dingen die ze nog niet goed kunnen en te verfijnen waar ze wel goed in zijn, want iedereen is een ster! De kunstacademie hoopt meer ervaring op te doen rond volgende thema’s: differentiatiemethodes, werkvormen van binnenklasdifferentiatie, inclusief onderwijs en tips ivm. inspiratiebronnen. Tussen beide partners zijn al samenwerkingsverbanden onder de noemer “Kunstklas”: Er vonden al twee dynamoprojecten plaats in het 3de leerjaar, dezelfde klassen als voor deze aanvraag. Leerlingen uit het 2de leerjaar krijgen al 4 schooljaren muzieklessen (met door de academie geïnvesteerde lesuren) tijdens de reguliere lestijden. Dit wordt afgesloten door een concert voor medeleerlingen, ouders en grootouders. Met Kunstkuur willen we de samenwerking meer verankeren en verder uitdiepen. Er is de specifieke vraag van de klasleerkrachten om meer ervaring op te doen met woord, beeld en media vanuit nieuwe invalshoeken en deze te implementeren op niet muzische thema's om de leerstof dieper te verankeren in het cultureel bewustzijn van ieder kind. Dit doen we door bij ieder thema de vier culturele vaardigheden te combineren met zoveel mogelijk dragers. 2 klassen van het 3de leerjaar, 49 leerlingen (28 ll met SES-indicatoren) gaan met kunstkuur aan de slag. Dit in een samenwerking van drie leerkrachten in co-teaching met beide klassen samen. Naar gelang het te behandelen thema zullen er verschillende vormen van co-teaching /groepsvormen ingezet worden.

3. Vrije Basisschool te As: projecttitel 'Letters in Beeld'

Er werd de afgelopen drie jaren reeds intensief samengewerkt met de academie onder de noemer “Kunstklas”: het 2de leerjaar volgt muzieklessen (met geïnvesteerde lesuren van de aca.) tijdens de reguliere lestijden, alsook met kunstenaars van eigen bodem.
Er vonden drie dynamoprojecten plaats, afgesloten door een concert/toonmoment. De academie organiseert naschoolse lessen in de school. Er is ook de jaarlijkse instrumentenvoorstelling die tijdens de reguliere lesuren doorgaat. De extra groeikansen die de leerlingen aangeboden kregen door de samenwerking met de academie vormen een meerwaarde in hun groeiproces als cultuurbewust persoon. Vanuit dit standpunt willen we onze leerlingen op langere en structurele manier meer mogelijkheden bieden. Met Kunstkuur willen we dit meer verankeren en uitdiepen in klas 2A 15 lln. (2 SES en 2 GOK-Lln.) 2B 15 lln. (1 GOK-Ll.) 2u/week. We willen dit verwezenlijken door samen, klas doorbrekend, met de academie, vanuit waarnemingen en verbeelding te exploreren met materialen, technieken en dit via de verschillende domeinen in beeld brengen, gebruik makend van "leesthema’s" die aansluiten bij de leefwereld van onze kinderen.
De school zet vanuit haar pedagogisch project in op het stimuleren van lezen. Dit wordt ook de focus van deze kuur. De vraag van de basisschool is dan ook om anders in te zetten op het artistiek uitdiepen van de taalmethode. “Letters in beeld” vormt dan ook de rode draad waarin iedere partner zijn verantwoordelijkheid draagt. Kunst gebruiken om het lezen te duiden en het “begrijpen” te verbreden en te verdiepen. Meer ervaring opdoen met werkjes in 3D, nieuwe technieken ontdekken en andere materialen gebruiken in beeldende kunst. De twee volgende schooljaren komen er andere thema's aan bod. De kunstacademie wil in co-teaching meer ervaring opdoen met: differentiatiemethodes, werkvormen van binnenklasdifferentiatie en tips voor leerlingen met specifieke zorgbehoeftes. In de academie is hier meer ervaring voor nodig. 


Naast de vier culturele vaardigheden maken we gebruik van de vier dragers bij elk thema. Zo versterken we het cultureel bewustzijn en de culturele expressie bij de leerlingen. Naar gelang het thema zullen er verschillende vormen van co-teaching gebruikt worden. 

4. Een nieuwe aanvraag in samenwerking met de Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As en de Bibliotheek is momenteel in voorbereiding. Deze zal opstarten (onder voorwaarde van goedkeuring van het subsidieproject door cultuurkuur) in september 2021.

           Dynamoproject

 

We delen de klasvloer in co-teaching met door cultuurkuur gesubsidieerde dynamoprojecten van een aantal lesweken , een initiatief van CANON Cultuurcel (Departement Onderwijs en Vorming).
Al 16 Dynamoprojecten werden goedgekeurd en uitgevoerd de voorbije drie schooljaren.

Wat is onze werkwijze bij deze Dynamoprojecten?

Leerkrachten van de Kunstacademie gaan met hun muzische deskundigheid aan de slag in de basisschool.

Hand in hand als team met de klasleerkracht ontwerpen ze het project rond een thema, gekozen door de klasleerkracht uit de leerstof (van niet muzische vakken) in de periode maart tot juni.


De focus ligt op drie aandachtspunten:

1. De leerkrachten werken in team (plannen, uitvoeren, bijsturen en evalueren = co-teaching)
 

2. Het gekozen thema wordt uitgediept op kunstzinnige wijze met woord, dans of beeldende kunst vanuit de ervaring van de leerkrachten van de academie, bijgestaan door de klasleerkracht.


3. We stimuleren samen met de klasleerkracht de creatieve inbreng door kinderen: geen les op maat maar sturend binnen een afgebakend kader met aanwakkering van creativiteit bij kinderen (mee uitdenken, creëren vanuit de inspiratie en fantasie van, en met de kinderen zelf).

 

De Kunstacademie zorg m.a.w. zij aan zij met de klasleerkracht

voor de praktische uitwerking en uitvoering van het project

vanuit hun kunstzinnige deskundigheid met voldoende

creatieve inbreng door de kinderen zelf.

Schooljaar 2020-2021

1. De Horizon te Rotem: Een nieuw project werd uitgewerkt die in de maand oktober zal doorgaan:
Het goedgekeurde (en uitgestelde) project ‘Gek?’ kan door de uitzonderlijke omstandigheden van de huidige coronacrisis niet zoals gepland uitgevoerd worden. De kinderen uit het eerste leerjaar beschikken in de maand oktober nog niet over voldoende leesvaardigheid om dit project (dat normaal in maart 2020 zou starten) te doorlopen.
Na contact met Cultuurkuur mogen we volgende oplossing uitwerken:

De aangekochte materialen kunnen worden ingezet in een nieuw uit te schrijven project die uitgevoerd en geëvalueerd dient te worden voor 31 oktober 2020. Dit project kreeg de titel ‘Sprookjes in het herfstbos’.
We werken met het thema ‘herfst’ en koppelen het aan sprookjesachtige figuren door ons te laten inspireren door het bos in de herfst. 2 klassen (2x 17 leerlingen) uit het eerste leerjaar werken samen in team met drie leerkrachten in elke fase van het project.
De leerkracht van de kunstacademie zorgt ervoor dat de aangereikte leerstof (het bos, herfst, anatomie van de paddenstoel, kennis over bladeren, sprookjes die zich in het bos afspelen) op een beeldende manier wordt verkend en toegepast door:

-Als hoogtepunt van het project een eigen paddenstoelen-personage te maken met notenbolster, houtskool, en in het bos gevonden materialen, en voor de klasleerkrachten nog onbekende media (bister)
-Het personage een sprookjesachteige naam te geven

-Het personage eigen kenmerken te geven (boos, blij, verbaasd,…)

-Het werk te presenteren in een zelfgemaakt kader met verzamelde materialen uit het bos (verzameld tijdens de boswandeling) om hun personage een bos-habitat te schenken.
Zo maken de leerlingen een kader uit bladeren of takjes, of zaadjes,…
Het resultaat hangt hierdoor rechtstreeks af van de inspiratie en creativiteit van de verschillende leerlingen;

-Land art te maken in het bos (nieuw voor de klasleerkrachten) en ze met ipads te fotograferen;

 

Ieder kind gebruikt de eigen fantasie om een personage te ontwikkelen (naam, uiterlijke kenmerken – boos, blij, verbaasd,…). Tijdens de uitstap krijgen de leerlingen de kans om in kleine groepjes (heterogeen samengesteld uit beide klassen) kunstwerken met ‘land art’ te maken in het bos. Zo ontdekken ze hun rol in de groep tijdens deze atypische activiteit en kunnen ze hun verbeelding laten werken, binnen een ‘beperkend’ kader:

-Wat beelden we uit met land art?

-Hoofdzakelijk materialen uit het bos te gebruiken

-Paddenstoelen-personage krijgt eigen kenmerken door ieder kind

-Een eigen kader samenstellen voor de presentatie van het personage

 

2. ’t Schakeltje te Dilsen: Een nieuw project wordt uitgewerkt en

aangevraagd voor 15 november 2020

 

Praktijkvoorbeelden van de kunstacademie op

cultuurkuur.be

Op de pagina van cultuurkuur kan je enkele praktijkvoorbeelden

zien van projecten met de kunstacademie (klik op de links):

 

De Kunstklas: co-teachen met de academie

 

100 jaar geleden
 

Een videoclip voor het zeeklassenlied

met dank aan
cultuurkuur_logo.jpg
voor de goedgekeuring van de projecten en het voorzien van de nodige subsidies

© Kunstacademie Dilsen-Stokkem/As

 • Facebook Social Icon